Καλούμε

Τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν, προκειμένου να αποσπαστούν σε θέσεις Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με τριετή θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3378 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ KEA 23-5-19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΥΜ KEA

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599

ΑΙΤΗΣΗ Κ.Ε.Α

 

Skip to content