Δημοσιεύτηκε από τον Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πίνακας με υποψηφίους ΕΕΠ ΕΒΠ που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣΥΔ.

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.

Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet.

 

Πίνακας μη εγγεγραμένων στον ΟΠΣΥΔ

Skip to content