Κέρκυρα : 11 -07-2019

Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 6

Σας προσκαλούμε στην 6η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν Τρίτη 16-07-2019 και ώρα 11:00 π.μ., στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υπογραφή πρακτικών 5ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ.
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

Skip to content