Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γραφείου Νο-
μικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα με απόσπαση Εκπαιδευτικών
κλ.ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή/και απόσπαση/τοποθέτηση
Διοικητικών Υπαλλήλων κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.

Ω39Ψ4653ΠΣ-9Θ1

Skip to content