Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει μία (1) θέση εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Οδηγών σχολικού λεωφορείου), σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ. 4429/15-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΦΜ4653ΠΣ-Ο71), για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας που διαθέτει ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2020.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΧ 1-2019

4429 15-7-19 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΧ 1-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΓΙΑ ΣΟΧ 1-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Skip to content