Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes τον Σεπτέμβριο 2019

Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου 2019 09:00 Έναρξη λειτουργίας της  πλατφόρμας e-eggrafes για κατ’ εξαίρεση εγγραφές
Δευτέρα  9 Σεπτεμβρίου 2019 23:59 Λήξη  λειτουργίας της πλατφόρμας e-eggrafes για κατ’ εξαίρεση εγγραφές
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 Κατανομή μαθητών που υπέβαλαν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης στα ΕΠΑ.Λ.
Ενημέρωση μαθητών μέσω της εφαρμογής (κατά τις απογευματινές ώρες) για την τοποθέτησή τους στα ΕΠΑ.Λ.
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 09:00 Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-eggrafes για εκπρόθεσμες εγγραφές
Σάββατο  21 Σεπτεμβρίου 2019 23:59 Λήξη  λειτουργίας της πλατφόρμας e-eggrafes για εκπρόθεσμες εγγραφές

Η υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005 Β’), θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2018 στις 23:59.

Οι ενήλικοι μαθητές/τριες ή οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών  μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί με απόφαση Π.Δ.Ε. ή με την υπ΄ αριθμ. 134161/Υ2/30-08-2019 (ΑΔΑ: 9Ν3Ι4653ΠΣ-0ΤΤ) Υπουργική Απόφαση. Σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί καθώς και σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών  που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν θα μπορεί να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση .

Σχετικά με τις διαγραφές αιτήσεων (π.χ. για αλλαγή τομέα ή ειδικότητας κ.α.) παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών  ανά τμήμα.

Επισημαίνεται ότι ο μαθητές/τριες που επιθυμούν να μετεγγραφούν από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. ή από ΕΠΑ.Λ. σε άλλο ΕΠΑ.Λ. δεν τροποποιούν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes, αλλά πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις της με πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005 Β’).

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίας έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στη σχολική μονάδα στην οποία έ-χουν κατανεμηθεί με βάση την ηλεκτρονική τους αίτηση προκειμένου ο Διευθυντής/τρια να επιβεβαιώσει την αίτησή του/της, αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των μαθητών/τριών  που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση για τα ΕΠΑ.Λ.. Από το πρωί της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019 οι Διευθυντές/ντριες  θα μπορούν να δουν τους μαθητές/τριες  που κατανεμήθηκαν στη σχολική τους μονάδα.

Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019 είναι δυνατή η επιβεβαίωση εγγραφών όσων μαθητών/τριών υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση από τις 2 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2019. Μετά τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 οι παραπάνω εγγραφές και τροποποιήσεις εγγραφών θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα.

Από την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 στις 09:00 έως το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 στις 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα λειτουργεί για εκπρόθεσμες εγγραφές με έγκριση του/της οικείου/ας Δ/ντή /ντριας Δ.Δ.Ε.. Οι μαθητές/τριες  ή οι κηδεμόνες που θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα πρέπει να την τυπώσουν και να την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον Δ/ντή του σχολείου για να σταλεί υπηρεσιακά στον/στη Δ/ντή/ντρια Δ.Δ.Ε. προς έγκριση

Οι εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 12 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2019 δεν θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα, αλλά η διαδικασία αυτή θα γίνει από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων μετά την απόφαση έγκρισης από τους/τις οικείους/ες Δ/ντές /ντριες Δ.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Skip to content