Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ, ειδικοτήτων Οδηγών σχολικού λεωφορείου και Συνοδών σχολικού λεωφορείου), σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 με αριθμ. πρωτ. 6106/07-10-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΔΗ46ΜΤΛΗ-5Γ1), για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας που διαθέτει ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2020.

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΣΟΧ-2-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΧ 2-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΓΙΑ ΣΟΧ 2-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ-ΣΥΝΟΔΩΝ

Skip to content