ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

………………………

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κέρκυρα, 04 Δεκεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΜΕΑΕ)

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6106/07-10-2019 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: Ω7ΔΗ46ΜΤΛΗ-5Γ1) της Υπηρεσίας μας.

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.pdeionion.gr).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 05/12/2019, ημέρα Πέμπτη, έως και 14/12/2019, ημέρα Σάββατο. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΟΧ 2 2018

101 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ 2-2019

102 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΟΧ 2-2019

Skip to content