Μυτιλήνη, 29-01-2020

Αρ. Πρωτ. : 432

ΑΔΑ: ΨΑ 15 46 ΜΤΛΗ  – Σ6Σ

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ.Α’ /30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’ / 14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24-τ.Α/13.2.2002), «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848 /2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α’/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 329 παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/11-4-2012).

6. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’)
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/E3/28-3-2019 Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 96323/Η/24-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΓΥ4), εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδαφ. ιθ’ της υπ’ αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002, (ΦΕΚ 1340 τ.Β/16-10-2002), Υπουργικής Απόφασης, «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών & Υποδ/ντών Σχολικών Μονάδων & των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το αριθμ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’/ 23-02-2018) Π.Δ. με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

11. Την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.) και επιθυμούν να αποσπαστούν για μία τριετία αρχομένης από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 30-01-2020 μέχρι και 14-02-2020, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 16, 81 132 Μυτιλήνη), ή στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες θα τις διαβιβάσουν αμελλητί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
1) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2) Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής
3) Δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους.

Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εκπαιδευτικού τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας στοιχεία επικοινωνίας) όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη των τριών (3) κενών θέσεων, εκπαιδευτικών στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
 Διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία σε αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α’)
 Είναι στελέχη της εκπαίδευσης με θητεία.
 Υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις.
 Υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις απόσπασης, παρακαλούνται να διαβιβάσουν μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους σχετικούς φακέλους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26, 81 32 Μυτιλήνη). Την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@vaigaiou.pde.sch.gr).

Παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών σας και για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 αρμοδιότητάς σας.

Skip to content