ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 30 – 04 – 2020

Φ.153 / 50373 /Α5

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Νόμου Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3612 Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιων και Γ’ και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ, γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2020, ως ακολούθως:

(κάντε click εδώ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Skip to content