Δελτία Τύπου του Ι.Ε.Π. που αφορούν στην πρόθεσή του να καλύψει θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού  σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης, μαζί με τις αντίστοιχες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στις  σχετικές προσκλήσεις, να καταθέσουν αίτηση.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της απόσπασης είναι τετραετής και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την δικτυακή πύλη e-IEP, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.phpαπό τις 10/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 19/6/2020 και ώρα 13:00.

Skip to content