Μαρούσι, 15-6-2020

Αρ. Πρωτοκόλλου: 73608/Ε2

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  i) του άρθρου 16 κεφ. Β’ του Ν. 1566/1985 (167Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  ii) του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997 (94Α΄).
  iii) του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (1Α΄).
 2. Το Π.Δ. 18/2018 (31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 3. To Π.Δ. 81/2019 (119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 4. To Π.Δ. 83/2019 (121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. Το Π.Δ. 84/2019 (123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
 7. Την υπ’ αριθμ. 9η/28-5-2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
 8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:

Skip to content