Κέρκυρα :  10-07-2020

Αρ. Πρωτ.:  2952

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής, για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 4η συνεδρίασή του την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28/2000 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, αφού εξέτασε τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς και την υποβληθείσα Ένσταση μη δεκτής υποψηφιότητας, διαμόρφωσε τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων όπως παρακάτω:

Skip to content