Σε συνέχεια της ανάρτησής μας :

η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων εξέδωσε το παρακάτω ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέρκυρα, 20 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΜΕΑΕ)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ανακοινώνει ότι εκ παραδρομής δεν μοριοδοτήθηκε αίτηση υποψήφιας και για τον λόγο αυτό προχωρά σε ανακοινοποίηση του πίνακα κατάταξης υποψήφιας για πρόσληψη Συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3615/02-09-2020 Ανακοίνωση, ΣΟΧ 1/2020  (ΑΔΑ:6ΟΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΡ5) της Υπηρεσίας μας.

Ο ανωτέρω πίνακας έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.pdeionion.gr).

Κατά του πινάκα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 21/10/2020, ημέρα Τετάρτη, έως και 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Skip to content