19/11/2020

Α. Π.: 32607 ΕΞ 2020

Με τη θέσπιση του άρθρου 99 του Νόμου 4727/2020 σηματοδοτείται η
μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή, με την κατάργηση της
διακίνησης, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, διοικητικών και μη,
μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των
υπηρεσιών του Δημοσίου, από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Υπόχρεοι φορείς για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι οι φορείς
του στενού δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα το Δημόσιο, οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου
.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο κάνοντας click στο παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content