Κέρκυρα: 12-04-2021
Αρ. Πρωτ.:1751

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, έχοντας υπόψη:

Κ α λ ο ύ μ ε

Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, για την τριετία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη συνολικά τριών (3) θέσεων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Τρίτη 13-04-2021 μέχρι και την Παρασκευή 14-05-2021, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού, 49150, Κέρκυρα) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν με ευθύνη των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως την Δευτέρα 24-05-2021.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
α) Αντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
γ) Δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα βιογραφικά τους.
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
Στις αιτήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτικών, τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986, την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  1. Διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α΄).
  2. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης.
  3. Υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις.
  4. Υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.
    Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν τη διαβίβασή τους παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@ionion.pde.sch.gr).

Skip to content