Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι οι ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. από την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 έως και την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.

Skip to content