Σε συνέχεια της αριθμ.39/5-10-2021 Πράξης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης έως την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στη διαδρομή
  Αρχική / Εκπαίδευση /Επαγγελματίες εκπαίδευσης/ Πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών προέδρων και μελών επιστημονικών εποπτικών συμβουλίων (ΕΠΕΣ) ΠΣ και ΠΕΙΣ  
η οποία λήγει την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μμ.

Η είσοδος στην πλατφόρμα των αιτήσεων πραγματοποιείται: Α) για τα μέλη ΔΕΠ με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που αποδίδεται στον/στην υποψήφιο/φία μετά από αίτημά που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   helpdeskpps@minedu.gov.gr   Β) για τους εκπαιδευτικούς με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Παρατείνεται επίσης η διαδικασία των ενστάσεων ως ακολούθως:   Το αργότερο δυο (2) μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών και την αξιολογική τους κατάταξή τους ανά Ε.Π.Ε.Σ. και ανά σχολείο, δηλαδή έως την Πέμπτη 14.10.2021 και ώρα 23:59 ο Πρόεδρος της οικείας Π.Ε.Π.Π.Π.Σ ενημερώνει την Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τον υπεύθυνο της πλατφόρμας για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.   Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναρτά στην ιστοσελίδα της τους ανωτέρω αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών.   Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στην πλατφόρμα της αίτησής τους στο αντίστοιχο πεδίο, σε αποκλειστική προθεσμία μιας (1) ημέρας από την επομένη της ανάρτησής τους δηλαδή έως την Παρασκευή 15.10.2021. ΟΙ ενστάσεις εξετάζονται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών και προβαίνει στην τροποποίηση του αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών το αργότερο έως την Τρίτη 19.10.2021. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. έως την Τετάρτη 20.10.2021.  
Skip to content