Ενημερώνουμε τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004
σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες
Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτιου Απόγραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02
Ιανουαρίου2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου
Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (για
τους διαμένοντες στο Εξωτερικό) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σύμφωνα με τα
εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊου COVID-19 , είτε
ηλεκτρονικά (μέσω της Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr από το
Μενού «Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής με χρήση κωδικών
taxisnet).

Skip to content