Α) Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο μέσω αξιοποίησης του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης του ΙΕΠ.
Β) Ημερομηνία έναρξης εγγραφών στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr, μέσω του μητρώου
του Ι.Ε.Π., για την παρακολούθηση των εκ αποστάσεων μαθημάτων είναι η Δευτέρα 13-
12-2021 και ώρα 13:00. Η επιλογή και έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για το 3ο
δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του
ΙΕΠ,
(http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) της Πράξης
(http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).
Γ) Η επιμόρφωση θα είναι ασύγχρονη εξ αποστάσεως. Η επιλογή ενός μαθήματος γίνεται με την εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης σε αυτό. Για τις διαδικασίες που απαιτούνται Σελίδα 2 από 2 κατά την επιλογή και παρακολούθηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα iepx αναπτύχθηκε σχετικός οδηγός που θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας (https://iepx.iep.edu.gr/) κατά την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω του μητρώου του ΙΕΠ.
Δ) Οι ενδιαφερόμενοι/νες, αρχικά, από τις 13-12-2021 θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ προκειμένου στη συνέχεια να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα ακολουθώντας τη διαδικασία που αναγράφεται στο
σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ .
Επισημαίνεται πως η επιλογή και η παρακολούθησή των διαδικτυακών μαθημάτων θα
γίνει σε δεύτερο χρόνο από το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και μετά.
Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια
και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους,
ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.
Ε) Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για
οργανωτικά θέματα στο τηλέφωνο 213 1335 164, κ. Μαρία Κατσιγιάννη, email: makatsigianni@iep.edu.gr
, και για τεχνικά θέματα στο τηλέφωνο 213 1335 412, κ. Κωνσταντίνο Μπούκουρα, email:
kboukouras@iep.edu.gr .

Skip to content