Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, απευθύνει πρόσκληση σε υποψηφίους/ες που κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων, από τη Δευτέρα 24-01-2022 έως και την Πέμπτη 27-01-2022, για τις Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας και Κεφαλληνίας, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αρ. Φ.20.8/282/21-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΟ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ) Πρόσκλησης.

Η ανωτέρω έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-δήλωση του Παραρτήματος Ι και να την αποστείλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (mail@ionion.pde.sch.gr).

Skip to content