Κέρκυρα : 10-02-2022
Αρ. Πρωτ.: Φ.22.4/631

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων,
έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις των άρθ. 18, 19 του Ν. 4823/03-08-2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθ. 125 του Ν. 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/23-12-2021) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 10. Το υπ’ αριθ. Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Α. Έναρξη διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-2022 …».
 11. Την ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

 Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές-κενούμενες θέσεις σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 (Κεφάλαιο ΙΑ΄, «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης») του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ 251/τ. Α΄/23- 12-2021, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022», να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, θα εξεταστούν τυχόν αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση, κατά το τρέχον διδακτικό έτος σε Σχολικές Μονάδες των Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ιονίων Νήσων.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στις παρακάτω κενές-κενούμενες θέσεις:
 1. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κέρκυρας: δύο (2) θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας.
 2. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Λευκάδας: μία (1) θέση Προϊσταμένου και δύο (2) θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας.
 3. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κεφαλονιάς: μία (1) θέση Μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Ως Μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α., επιλέγονται εκπαιδευτικοί με διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. 
 Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 
 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022. 
 Οι υποψήφιοι επιλέγονται και τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 Για την επιλογή σε θέση Προϊστάμενου Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι εκπαιδευτικοί πρέπει επιπλέον να διαθέτουν τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4823/2021. 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Κριτήρια επιλογής είναι:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κυρίως η εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και
β) η διδακτική, συμβουλευτική και καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία των υποψηφίων.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 23:59. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, mail@ionion.pde.sch.gr.

 Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η θέση της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, για την οποία ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον.

 Μαζί με την ηλεκτρονική αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν υποχρεωτικά: 

α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις) από το οποίο θα προκύπτει μεταξύ άλλων και η προηγούμενη ενασχόληση του/της εκπαιδευτικού με την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο θα βεβαιώνονται για κάθε υποψήφιο/α:
• η συνολική εκπαιδευτική του/της υπηρεσία

• η συνολική διδακτική του/της υπηρεσία

• η διδακτική του/της υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα

• οι θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης στις οποίες έχει υπηρετήσει, με τα διαστήματά τους

• οι υπηρετήσεις σε Κ.Π.Ε. ή σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε.

•η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου,

γ) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των προαναφερθέντων κριτηρίων επιλογής, καθώς και όποιων άλλων μοριοδοτούμενων προσόντων.

 Στην αίτηση υποψηφιότητας δηλώνονται οι θέσεις για τις οποίες ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον, με σειρά προτίμησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 125, του Ν. 4876/2021 (Α΄ 251). Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, να αναρτήσουν την παρούσα Πρόσκληση στις ιστοσελίδες τους και να την κοινοποιήσουν στις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Skip to content