Με το από 22-02-2022 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
ανακοινώνεται ότι ξεκινά η 7η περίοδος Α’ Φάσης της εξ αποστάσεως ασύγχρονης
επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 &
ΠΕ60 που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που
υπηρετούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με
κωδ. ΟΠΣ 5093563.
Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο τύπου, από την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου και
ώρα 13.00 μέχρι τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 θα είναι ξανά ανοικτό
Σελίδα 2 από 2 το μητρώο του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των
εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν στις προηγούμενες περιόδους (νέες
τοποθετήσεις κ.λπ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/7
Επισημαίνεται ότι :
 Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.
 Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις
προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους), θα
μπορούν από την Τετάρτη, 2 Μαρτίου και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην
πλατφόρμα moodle
https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511
για να ξεκινήσουν την Α’ Φάση της επιμόρφωσής τους (12 ωρών),
 Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς taxis
του επιμορφούμενου.
 Για τεχνικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά
τους ηλεκτρονικά στο helpdesk του ΙΕΠ:
https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50
 Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης, οι επιμορφούμενοι συνεχίζουν με τις
ενότητες της Β΄ Φάσης (άλλες 12 ώρες). Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο:
http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/deltio-typou-enarksi-v-fasis-epimorfosis-gia-tineisagogi-tis-agglikis-glossas-sto-nipiagogeio .


Skip to content