στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3019 και ημερομηνία
δημοσίευσης 16-06-2021 (ΦΕΚ 3019/τ.Β΄/16-06-2022) δημοσιεύτηκε η με αριθ. Φ11/74076/Δ4/16-06-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.). Η Κ.Υ.Α. έχει αναρτηθεί και στο Πρόγραμμα Διαύγεια με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) 6ΜΒ746ΜΤΛΗ-ΙΗ4. Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ιδρύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 δεκαεννέα (19) Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑΛ.)

Skip to content