Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α’/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
  3. Την με αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Παράταση της θητείας και άσκηση καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
  5. Το με αριθμ.πρωτ.Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
    ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
    Τους/Τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων , κατά περίπτωση, οι οποίοι υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, εφόσον επιθυμούν να οριστούν μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων, όπως υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην…

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Skip to content