Κέρκυρα : 10/01/2023

Αρ. Πρωτ.: Φ.14.3.2/78

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α), κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων και των βοηθητικών χώρων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ιονίων Νήσων που στεγάζεται στην περιοχή Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας, για το οικ. έτος 2023.

Περισσότερες λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content