Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
λαμβάνοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών:
των έξι (6) υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών
Εκκλησιαστικών Λυκείων και β) των δύο (2) Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με φθίνουσα αξιολογική σειρά μορίων, ως εμφαίνεται στον
επισυναπτόμενο πίνακα.
Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027

Skip to content