Ενστάσεις κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Τετάρτη 19-7-2023 και ώρα 00:01 μέχρι την
Παρασκευή 21-7-2023 και ώρα 15:00.

Skip to content