Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 22 της με αριθμ. 79942/Δ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005/τ.Β΄/21-05-2019) με θέμα «Εγγραφές Μετεγγραφές φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
  2. Τη με αριθμ. 76557/ΓΔ4/11-07-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.. με θέμα «Οριστικοποίηση τμημάτων ανά σχολική μονάδα σχολικού έτους 2023-2024»
  3. Την με αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών  Διευθυντών Εκπαίδευσης».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Παράταση της θητείας και άσκηση καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οριστικοποιούμε τα τμήματα Επαγγελματικών Λυκείων – Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για το σχολικό έτος 2023-2024 ως ακολούθως:

Skip to content