Επισημαίνεται ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες που έλαβαν πέρυσι
υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023
και η ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου θα υποβληθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης, είναι
nnap@otenet.gr με την ένδειξη «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.».

Skip to content