Μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου

Το έτος 2023 αποτελεί το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, θέτοντας έτσι συμβολικά τη σημασία της Δια Βίου Μάθησης, της αναπροσαρμογής και της συνεχούς ενίσχυσης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών ευρύτερα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της προχώρησε κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 στη διερεύνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη συγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Το τελευταίο διακινήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο και συμπληρώθηκε ανώνυμα από εκπαιδευτικούς με υψηλό βαθμό αντιπροσώπευσης: 80% γυναίκες, 50% κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 51% εργαζομένους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι διαστάσεις επιμόρφωσης που ανεδείχθησαν με υψηλό ενδιαφέρον αφορούν στα εξής:

Ψηφιακή Παιδεία, Αναγνωστική Συμπεριφορά & Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία, Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, Κοινωνική συμπερίληψη και διαφορετικότητα, Σύγχρονες εφαρμογές στην εκπαίδευση και STREAMΕ (τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισμός και τέχνη, Διοίκηση και δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πιστοποιημένων και μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα με αυτά που παρέχονται σε άλλα Ιδρύματα της χώρας, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου. Στοχεύοντας σε μια δημιουργική και μακρόπνοη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, προωθείται η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των εν λόγω επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και άλλων αντίστοιχων τα οποία στο εγγύς μέλλον αναμένεται να διαμορφωθούν.

Skip to content