Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’3754)

Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 148852/Δ5

ΑΔΑ: 9ΦΩΚ46ΝΚΠΔ-Α2Μ

Διαβάστε την ΥΑ 45 σελίδων παρακάτω:

Skip to content