Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα
εκκλησιαστικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025 επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για ενημέρωσή σας και για την ενημέρωση ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων μαθητών και μαθητριών.
Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου και θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία
γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες
μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους των ως άνω σχολείων.
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2024. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

Skip to content