Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 05/07/2024 και ώρα 14:00 έως 16/07/2024 και ώρα 14:00.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης-πρόσκλησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνoύν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της.

Skip to content