Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8084/10-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΣΑΟΞΛΔ-Β6Ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5224/01-07-2024 (ΑΔΑ: 604ΓΟΞΛΔ-Κ5Λ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 03/07/2024, για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), έως την Τρίτη 16-07-2024 και ώρα 14:00.

Skip to content