ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. -Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

2. Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. περιγράφονται στο άρθρο 11 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης περιγράφεται στο άρθρο 12 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021).

Συγκεκριμένα:
1. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ανατίθεται σε ειδική επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ειδική επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
δ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης,
ε) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και
στ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30.

Οι θέσεις των περ. γ) έως στ) καλύπτονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) ή τις Ε.Δ.Ε.Α. που λειτουργούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

Για τη λειτουργία της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, καθώς και κατά την παύση της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15, υποβάλλουν εκθέσεις αποτίμησης της λειτουργίας τους στην επιτροπή παρακολούθησης της παρ. 1 του παρόντος, στις οποίες καταγράφονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, τις αξιολογικές εκθέσεις που εκδόθηκαν ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης με βάση τις ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και η αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 14. Στις εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου μνημονεύεται ειδικά η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008. Στη συνέχεια, η επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτός ενεργεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η διοίκηση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. περιγράφονται στο άρθρο 14 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Η στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. περιγράφονται στο άρθρο 15 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

 

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.)

που παλαιότερα ονομάζονταν Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.)

καταργήθηκαν με τον νόμο 4547/2018.

Αντικαθίστανται από νέες υπηρεσίες, που στελεχώνονται διαφορετικά, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα από πριν στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και χάνουν κάποιες αρμοδιότητες για παρέμβαση στις σχολικές μονάδες. Οι νέες υπηρεσίες ονομάζονται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία τους περιγράφεται στον νόμο 4547/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102/τεύχος Α’/12-6-2018

Ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους περιγράφονται στο παρακάτω έγγραφο:

ΚΥΑ 211076/ΓΔ4/2018 – ΦΕΚ 5614/τ.Β/13-12-2018

Οταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ).

Δ.Ε.Δ.Α. – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Skip to content