Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίασή του την Τρίτη 19 Μάϊου 2020, αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 2 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής ΣΕΕ κλάδου ΠΕ60, σχετικά με την εξέταση αιτήματος ενδιαφερόμενης υποψήφιας εκπαιδευτικού το οποίο έγινε δεκτό, προβαίνει στην ανάκληση του πίνακα ΣΕΕ κλάδου ΠΕ60 και σύμφωνα με την προηγούμενη πράξη προχωρά στην κατάρτιση νέου προσωρινού αξιολογικού πίνακα κλάδου ΠΕ60 με βάση τα αντικειμενικά μόρια, ανά κλάδο Συντονιστή/τριας Εκπ/κού Έργου, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό πίνακα κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο:


Η περίοδος των ενστάσεων κατά του αναρτημένου νέου προσωρινού αξιολογικού πίνακα κλάδου ΠΕ60 ξεκινά την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής του εγγράφου από την ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό και για τρεις εργάσιμες ημέρες.


Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται άμεσα και ενυπόγραφα στην ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό δια μέσου του 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων.


Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

ιδιοχείρως

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

ή με τηλεομοιοτυπία

στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Skip to content