Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ, ειδικοτήτων Οδηγών σχολικού λεωφορείου και Συνοδών σχολικού λεωφορείου), σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 με αριθμ. πρωτ. 3615/02-09-2020 (ΑΔΑ:6ΟΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΡ5), για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο Κέρκυρας που διαθέτει ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2021.

Skip to content