Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας για το υπόλοιπο τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση και λήγει στις 31/07/2022.
Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 86 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας, να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ερμού 70, 2ος όροφος- Πρωτόκολλο), από 23-08-2019 έως 03-09-2019 και ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

 

 

1. Προκήρυξη_677Γ4653ΠΣ-56Δ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘ ΠΛΗΡ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4. Ν.4547_2018

5. Y.A.ΦΕΚ 5919_τ. Β΄_31-12-2018

Skip to content