Κατηγορία

“ΜΑΘΗΤΕΙΑ”

Κατηγορία

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 5139 και ημερομηνία δημοσίευσης 19-11-2020 (ΦΕΚ 5139/τ.Β’/19-11-2020) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 47100/1176/16-11-2020 και με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021»

Το παρακάτω ΦΕΚ αναφέρεται σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές. Ειδικά για τη ‘Μαθητεία’ υπάρχει αναφορά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, (Άρθρα 10…

Σε εκτέλεση του εγγράφου με αριθ. πρωτ. Φ3/112841/ΓΓ4 του τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. η…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ…

Μαρούσι, 11-08-2020Αρ. Πρωτοκόλλου: 105003/E2 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013…

Μαρούσι, 14/07/2020Αριθ. Πρωτ.: Φ3/92373/ΓΓ4ΑΔΑ: ΩΚ9Τ46ΜΤΛΗ-4ΦΒ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη την με αριθ. Φ3/120835/Δ4/17-07-2018 (B’2923) απόφαση, προσκαλεί: τους…

Κέρκυρα 9 / 6 / 2020 Αριθμ. Πρωτ. : 2308 Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 Μαΐου 2020, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1844 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ9/55323/ΓΓ4 Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους…

Skip to content