ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λειτουργούν τα παρακάτω υπηρεσιακά συμβούλια:

Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ)σύνδεσμος
Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ)σύνδεσμος
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ)σύνδεσμος
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ)σύνδεσμος
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιοσύνδεσμος
Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)σύνδεσμος
Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)σύνδεσμος
Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.)σύνδεσμος
Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)σύνδεσμος
Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.)σύνδεσμος
Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.)σύνδεσμος
Συμβούλια/Επιτροπές που καταργήθηκανσύνδεσμος

Skip to content