Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.ΠΕ.Α.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 19 / Νόμος 4823 (2021)

  1. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργεί τουλάχιστον ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α. λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.) για την ενίσχυση του έργου και την αξιολόγηση της λειτουργίας, καθώς και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των κέντρων αυτών, εάν λειτουργούν περισσότερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,
β) τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της περιοχής αρμοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και
γ) τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης.

Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύνανται να καλούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως γραμματέας της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

Έργο της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι:
α) η παροχή κατευθύνσεων ως προς τις προτεραιότητες του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ιδίως για την επιλογή των θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των σεμιναρίων και του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και των επιμορφωτικών δράσεων σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των σχολικών μονάδων και

β) η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού του έργου των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Για τη λειτουργία της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και η εν γένει παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ασκείται από τη Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία για τους σκοπούς αυτούς συνεδριάζει με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α) και β) της παρ. 4.

Ως μέλη της περ. β) νοούνται τα στελέχη εκπαίδευσης που προέρχονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του αξιολογούμενου Κ.Ε.ΠΕ.Α..


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε αναμονή έκδοσης της απόφασης)

.

Skip to content