Νομοθετικό Πλαίσιο Π.Δ.Ε.

Η δομή και η λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων περιγράφεται στο

Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 18 του 2018

όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο

Φ.Ε.Κ. 31 / τεύχος Α’ / 23 Φεβρουαρίου 2018

και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 49 και 50 (σελίδες 5717-5719 του Φ.Ε.Κ.).

(το οποίο τροποποίησε το Προεδρικό Διάταγμα 114 του 2014 που είχε δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 181 / τεύχος Α΄ / 29 Αυγούστου 2014)

όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 5 / 2022 – ΦΕΚ 15 / Α / 4-2-2022)

καθώς και

στον Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24.Α΄) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης…» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102.Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ισχύει

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. (νόμος 4823 / ΦΕΚ 136 Α  3-8-2021)

Skip to content