έχοντας υπόψη

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

την πλήρωση με επιλογή μιας (1) κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕΟ8 — Καλλιτεχνικών στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, για το υπόλοιπο της θητείας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31 η Ιουλίου 2021 και

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.4547/2Ο18 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2Ο18) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την Τρίτη 12-3-2019 έως και την Πέμπτη 21-3-2019 και ώρα 15.00.

Δείτε το έγγραφο εδώ

 

Skip to content