ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κέρκυρα, 29 Αυγούστου 2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  ανακοινώνει ότι, σύμφωνα  με τη  με αιθμ. Πρωτ. 133083/Ε4/28-08-2019 «Πρόσκληση υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την  υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών  αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020» του ΥΠΑΙΘ.

    καλούνται

Τα  μέλη  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (ΕΕΠ) των κλάδων  ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30 και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  κλάδου ΔΕ01, τα οποία  είναι ήδη  εγγεγραμμένα  στους οριστικούς  πίνακες κατάταξης, όπως  κυρώθηκαν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και των οποίων  παρατάθηκε η ισχύς (4833/28-8-2018  για τους ΕΕΠ & 4472/27-7-2018 για τους ΕΒΠ), να υποβάλουν  αίτηση δήλωσης προτιμήσεων  για την πρόσληψή  τους ως αναπληρωτές – ωρομίσθιοι σε α)  δομές  της Ειδικής Αγωγής  (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ),β)  στη εξειδικευμένη  υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  που φοιτούν σε  σχολικές μονάδες  της Γενικής  Εκπαίδευσης  και γ)  για την άσκηση  καθηκόντων σε σχολικές μονάδες   Γενικής  και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, για το σχολικό  έτος 2019-2020.

Η υποβολή  των αιτήσεων ορίζεται  από την Πέμπτη 29 Αυγούστου  2019 έως  και τη Δευτέρα  2 Σεπτεμβρίου 2019  αυτοπροσώπως στα γραφεία  της Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων , Αλυκές Ποταμού ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mail@ionion.pde.sch.gr  (υπογεγραμμένη και σαρωμένη).

Οι υποψήφιοι  θα πρέπει να  μας υποβάλουν και φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ ή του διαβατηρίου τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IOΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

    ΠΕΤΡΟΣ  Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Εγκύκλιος πρόσκλησης_ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ_διόρθωση

Στην αίτηση διαπιστώθηκε ότι στο αρχείο word και pdf  λείπει ένα σημείο από την ΥΔ (το 4ο από τη 2η σελ) το οποίο υπάρχει στην αίτηση που επισυνάπτεται στην πρόσκληση.

Και συγκεκριμένα το σημείο:

  • Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης.

Η δήλωση βέβαια αυτή εμπεριέχεται στο δεύτερο σημείο της αίτησης

Δεν απολύθηκα από θέση Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου  του Δημόσιου Τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Τώρα για τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στην περίπτωση που δεν έχουν αυτό το σημείο δεν κρίνεται σκόπιμο να διορθωθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ_διόρθωση

ΥΑ αναπλ ΕΕΠ- ΕΒΠ_2018-19

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ 2 ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.56267/Ε4/5-4-2018 Υ.Α  Η ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων και των αποσπάσεων των μονίμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προσδιορίζουν με προσωπική τους ευθύνη τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότητάς τους σε αναπληρωτές και ωρομισθίους των κλάδων ΕΕΠ και σε αναπληρωτές του κλάδου ΕΒΠ αφού α) εκτιμήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους και β)προσδιορίσουν τιςπεριπτώσεις που μπορούν να καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου. Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.επίσης με προσωπική τους ευθύνη προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε αναπληρωτές ή ωρομισθίους των κλάδων ΕΕΠ. Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υποβάλλονται στον οικείο Περιφερειακό ΔιευθυντήΕκπαίδευσης.
2. Για τις τοποθετήσεις των ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-ΕΒΠ για την εξειδικευμένη υποστήριξη των μαθητών σε σχολικές μονάδες γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρώτα καλύπτονται όλες οι Σχολικές Μονάδες με τουλάχιστον έναν της απαιτούμενης ειδικότητας.
3. Για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης οι σχολικές μονάδες καθορίζονται με ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις.
4. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης με απόφασή του ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προβαίνει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή ΕΔΕΑΥ ή εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία της γενικής ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.
5. Oι υποψήφιοι προς πρόσληψη και προκειμένου να τοποθετηθούν καλούνται -μέσω Πρόσκλησης – Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο- να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά σύμφωνα με την αίτησή τους, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από την πρόσκλησή τους ημερομηνία. Μετά την τοποθέτησή τους,
διαβιβάζεται αντίγραφο του φακέλου στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκει η σχολική μονάδα, ή στους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι φροντίζουν για τα υπηρεσιακά θέματα των προσληφθέντων.
6. Η ανωτέρω διαδικασία τηρείται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους για τη διαδικασία των 28 προσλήψεων.
7. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν αμελλητί να κοινοποιούν τις Αποφάσεις Πρόσληψης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Ο υποψήφιος προς πρόσληψη υποχρεούται με την ανάληψη υπηρεσίας να υποβάλλει βεβαιώσεις
(α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα του για την άσκηση των υποστηρικτικών καθηκόντων του κλάδου του.
9. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος. Οι ωρομίσθιοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία,
απαλλάσσονται των κυρώσεων.
10. Το εβδομαδιαίο ωράριο των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ καθορίζεται με τις διατάξεις της αριθ. 28915/12-3-2007(ΦΕΚ 449 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.
11. Τα ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ καθορίζονται με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της αριθ. 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) καθώς και της αριθ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄) Υ.Α.. Σε κάθε περίπτωση δεσμεύονται στην εκτέλεση καθηκόντων που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «Άδειας άσκησης επαγγέλματος» του
κλάδου τους.
12. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).
13. Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε
περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.
14. Σε περίπτωση που σε απόκλιση των ανωτέρω, διενεργηθεί πρόσληψη και σε άλλο κλάδο αφενός δεν καθίσταται εφικτή η ανάληψη υπηρεσίας από πλευράς του εκπ/κου, αφετέρου η εν λόγω πρόσληψη ανακαλείται.
15. Αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν πραγματοποιούνται.
16. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
17. Αν εξαντληθούν οι πίνακες της μιας ΠΔΕ («αρχική») αναζητούνται αναπληρωτές από πίνακες άλλων ΠΔΕ («έτερη») λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
α. Η αναζήτηση αφορά σε ανάγκη που υφίσταται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
β. Η σειρά των αναπληρωτών στους πίνακες της κάθε ΠΔΕ, πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως για κάθε πρόσληψη.
γ. Μετά την πρόσληψη του αναπληρωτή η «έτερη» ΠΔΕ κοινοποιεί άμεσα στην αρχική ΠΔΕ τη σχετική απόφαση.
δ. Ολοκληρώνοντας την κάλυψη του κενού, η «έτερη» ΠΔΕ δεν χρησιμοποιεί περαιτέρω τον πίνακα που της παραχωρήθηκε. Σε περίπτωση νέας ανάγκης αναζητά αναπληρωτές επαναλαμβάνοντας την άνωθεν διαδικασία.Εγκύκλιος πρόσκλησης_ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ
ε. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κληθεί αναπληρωτής τόσο από την «αρχική» ΠΔΕ όσο και από την «έτερη» ΠΔΕ μέσω των ίδιων πινάκων κατάταξης, τότε θα προσληφθεί στην υπηρεσία αίτησής του εφόσον το επιθυμεί, αλλιώς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.9 της παρούσας ενότητας.
18. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι ΕΕΠ καθώς και οι αναπληρωτές ΕΒΠ προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει με την ανάληψη υπηρεσίας τους στην οικεία ΠΔΕ και λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας τοποθέτησής τους. Η λήξη σύμβασης για τους τοποθετημένους σε ΚΕΔΔΥ είναι η 30 Ιουνίου. Οι
ωρομίσθιοι ΕΕΠ απολύονται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή με τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων στις οποίες τοποθετήθηκαν.

Skip to content