Μαρούσι, 4 – 6 – 2021
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.251/ 65195 /Α5

Σχετ.: .
α) Το άρθρο 3 του ν. 4777/17-2-2021 (ΦΕΚ 25 Α΄).
β) Τα με αριθμ. πρωτ. 2421.6/28468/2021/20-4-2021 έγγραφο του Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Φ.337/46/326540/Σ.2179/29-3-2021 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, 30750 οικ. Φ.300.2/31-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,
1647/21/1089803/31-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το
επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση του
Μηχανογραφικού Δελτίου εκάστου έτους θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.


Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε εφεξής, αρχής γενομένης από το επόμενο σχολικό έτος
2021-2022, η διεξαγωγή των ΠΚΕ το φθινόπωρο του έτους, που προηγείται του έτους
υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου. Συνεπώς, για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2021. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων (δηλ. το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ


Skip to content