Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
Έχοντας υπόψη:
1.Τo υπ΄αριθ. 18 ΠΔ (ΦΕΚ, 31 /τ. Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων».

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,΄Ερευνας και Θρησκευμάτων».
  2. Την υπ’ αριθμ. Φ.350.2/1/32958/E3/27-02-2018 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
  3. Το άρθρο 126 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) «Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ».
  4. Την αριθ. πρωτ. 6961/Ε4/20-1-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής πρόσκλησης μελών ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάθεση σχετικών πιστώσεων».
  5. Τις υπ΄ 379/27-1-2022, 383/27-1-2022 αιτήσεις των ενδιαφερομένων Αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ 25 (Νοσηλευτών).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κύρωση του επισυναπτόμενου πίνακα των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ25, ο οποίος ισχύει μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Skip to content